Siga

Atenuador

100413
ATENUADOR LC APC 10 DB

100414
ATENUADOR LC APC 15 DB

105209
ATENUADOR M F FCXPC 10DB

100415
ATENUADOR M F LC PC 03 DB

100416
ATENUADOR M F LC PC 07 DB

100417
ATENUADOR M F LC PC 10 DB
100418
ATENUADOR M F LC PC 15 DB

100419
ATENUADOR M F LC PC 5 DB

100421
ATENUADOR M F SC APC 03 DB
100422
ATENUADOR M F SC APC 05 DB

100420
ATENUADOR M F SC APC SM 07DB

100423
ATENUADOR M F SC PC 05 DB

105217
ATENUADOR M F SCXPC 07DB

105210
ATENUADOR M F SCXPC 10DB

100424
ATENUADOR ÓPTICO SM LC APC 03 DB MAC FEM

100425
ATENUADOR ÓPTICO SM LC APC 05 DB MAC FEM

100426
ATENUADOR ÓPTICO SM LC APC 07 DB MAC FEM

105283
ATENUADOR ÓPTICO SM SC PC 15DB MAC FEM